Obchodné podmienky

Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 

1. Definícia pojmov

Pokiaľ nevyplýva z kontextu niečo iné, nižšie uvedené pojmy majú nasledovný význam:
 • Internetový obchod znamená obchod na internetovej stránke www.slowatch.sk
 • Predávajúci alebo dodávateľ znamená Slowatch s.r.o., Vlčkova 31, 81104 Bratislava, IČO: 47 463 147 DIČ: 2023939599, IČ DPH: SK2023939599
 • Odberateľ, zákazník alebo kupujúci: znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
 • Tovar alebo položka: znamená všetky produkty uvedené v platnom katalógu a cenníku internetového obchodu
 

2. Objednávanie tovaru a spôsob platby

2.1. Nakúpenie prostredníctvom tejto stránky je celkom štandardné. Pred prvým nákupom nie je potrebné sa zaregistrovať. V katalógu sa orientujte podľa kategórií a v nich sú zobrazené náhľady tovaru. Po kliknutí na náhľad sa tovar zobrazí s podrobnejším popisom. Detailné zobrazenie/súhrn nákupného košíka umožňuje upraviť počet kusov vybraného tovaru, prípadne ho aj zmazať

2.2. Postup nákupu:
 • vloženie tovaru do košíka
 • voľba spôsobu platby a doručenia tovaru, poznámka k objednávke
 • vyplnenie údajov potrebných pre nákup
 • potvrdenie objednávky
 • kliknutím na "Odoslať objednávku" sa zákazník zaväzuje prebrať objednaný tovar a zaplatiť jeho cenu
 • objednávky vybavujeme promptne a zákazníka informujeme emailom a sms správou o odoslaní tovaru
 • v určitých prípadoch môžeme žiadať o telefonické alebo emailové potvrdenie objednávky, preto je pri objednávaní nutné uviesť Váš telefonický kontakt a emailovú adresu.
 • v prípade, že zákazník uvedie falošné údaje, neplatný telefónny kontakt alebo emailovú adresu, má predávajúci právo objednávku zrušiť.
2.3. Spôsob platby. Platiť za objednávku je možné dobierkou pri preberaní zásielky od kuriéra, prevodom na účet predávajúceho alebo prostredníctvom služby platobnej brány internetového obchodu
 

3. Dodacie lehoty a expedícia tovaru

3.1. Tovar, je zvyčajne vyexpedovaný do 2 pracovných dní, maximálne však do 4 pracovných dní.

3.2. Od momentu expedovania tovaru je zvyčajná dodacia lehota 1-2 pracovné dni. Pokiaľ tovar neobdržíte do týždňa od oznámenia o expedícii tovaru, kontaktujte nás prosím.

3.3. Poštovné a balné je obsiahnuté v cene tovaru.
 

4. Prebratie tovaru

4.1. Zákazník má pri preberaní zásielky skontrolovať jeho kompletnosť a neporušenosť. Ak zistí vady tovaru, túto skutočnosť je treba bezodkladne oznámiť. Akékoľvek neskoršie reklamácie týkajúce sa množstva tovaru, či jeho fyzického poškodenia, nie je možné akceptovať.
 

5. Cena za tovar

5.1. Zoznam tovaru i s predajnými cenami je obsiahnutý na webovej stránke predávajúceho pri každom tovare jednotlivo.

5.2. V prípade akciových cien sú tieto platné do vypredania skladových zásob.

5.3. Cena pre kupujúceho je platná odoslaním objednávky. Po vykonaní tejto akcie predávajúci nebude upravovať žiadne ceny bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
 

6. Zrušenie objednávky

6.1. Predávajúci má právo zrušiť objednávku (odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku) v prípade, ak:
 • kupujúci uvedie neplatné/ falošné údaje;
 • kupujúci zvolí ako spôsob platby platbu vopred na účet a ani po vyzvaní (e-mailom alebo telefonicky) nezaplatí celú sumu za objednaný tovar;
 • objednaný tovar je vypredaný a predávajúci s vynaložením všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu vo vopred určenej lehote alebo cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.
6.2. O zrušení objednávky bude kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený bankový účet.
6.3. Zrušenie objednávky môže kupujúci písomne, elektronicky e-mailom. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 

7. Vrátenie tovaru

7.1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom formuláru, ktorý nájdete TU.

7.2. Kupujúci má počas zákonnej lehoty (14 pracovných dní) právo výrobok rozbaliť, ale takým spôsobom, aby bol tovar v prípade vrátenia ďalej predajný.

7.3. Nepoškodený a nepoužitý tovar na vrátenie zašle zákazník späť predávajúcemu v pôvodnom balení so všetkými visačkami, spolu s kópiou dokladu o nákupe tovaru na adresu: Slowatch s.r.o., Vlčkova 31, 81104 Bratislava. Kupujúci priloží aj žiadosť - odstúpenie od zmluvy, kde uvedie aj číslo bankového účtu, kam žiada vrátenie peňazí. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

7.4. V prípade ak Kupujúci vráti tovar nepoužitý, nepoškodený, kompletný, v pôvodnom obale a spolu s dokladom o kúpe, predávajúci vráti zákazníkovi plnú čiastku zaplatenú za tovar prevodom na jeho bankový účet do 14 kalendárnych dní od doručenia vráteného tovaru predávajúcemu.
 

8. Reklamácia tovaru

8.1. Reklamačný poriadok sa riadi príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a v Európskej Únii.

8.2. Predávajúci nezodpovedá za vady ak kupujúci:
 • spôsobil vadu použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo neodbornou inštaláciou;
 • reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby;
 • spôsobil vady nesprávnym alebo nadmerným používaním tovaru;
 • skladoval alebo prevádzkoval tovar v nevhodnom prostredí;
 • vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy;
8.3. Reklamovať je možné iba tovar zakúpený od predajcu, riadne zaplatený a v je priebehu záručnej doby. Reklamácia je vybavovaná v súlade s platným Občianskym zákonníkom. Predajca je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej začatia.

8.4. Postup reklamácie je nasledovný:
 • kontaktujte nás emailom prípadne telefonicky.
 • zašlite tovar na adresu odosielateľa Vášho balíka - NIE DOBIERKOU.
 • pribaľte k tovaru faktúru/dodací list a stručný popis problému.
 • doručenie reklamovaného tovaru k nám, Vám potvrdíme emailom. Ak sa tak nestane do dvoch týždňov od dátumu odoslania, kontaktujte nás, pretože mohlo dôjsť k strate v preprave.
 • o priebehu reklamácie Vás budeme informovať.
8.5. Sťažnosť na prepravcu tovaru. V zriedkavých prípadoch sa stáva, že dôjde k poškodeniu tovaru v dôsledku zlého zaobchádzania doručovateľom. Ak sa doručovateľ pokúša doručiť poškodený alebo nekompletný tovar alebo obal, zákazník môže odmietnuť takýto tovar prevziať, prípadne ho môže prevziať, ale zároveň odporúčame zásielku pred doručovateľom otvoriť, starostlivo preskúmať a spísať zápis o škode. Takýto zápis je doručovateľ povinný podpísať.
 

9. Záručná doba

9.1. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

9.2. Pri výmene tovaru alebo reklamácií začína plynúť opäť záručná doba 24 mesiacov od dňa prevzatia tovaru.
 

10. Ochrana osobných údajov a ich spracovanie

10.1. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov odoslaním objednávky nám ako náš zákazník umožňujete, aby Slowatch s.r.o. ako správca údajov, evidoval, spracoval alebo použil Vaše osobné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail), v súlade s týmto zákonom. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie alebo úpravu Vami poskytnutých osobných údajov. Rovnako po nadobudnutí účinnosti zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám ako náš zákazník umožňujete, aby Slowatch s.r.o. ako správca údajov, evidoval, spracoval alebo použil Vaše osobné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail), v súlade s týmto zákonom. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie alebo úpravu Vami poskytnutých osobných údajov.

10.2. Pokiaľ je objednávateľom fyzická osoba („dotknutá osoba“), poskytovateľ bude pri plnení zmluvy spracovávať jej osobné údaje. Dotknuté osoby môžu v otázkach spracovania svojich osobných údajov písomne kontaktovať poverenca pre ochranu osobných údajov pôsobiaceho u poskytovateľa, a to na e-mailovej adrese info@slowatch.sk.

10.3. Poskytovateľ bude spracovávať identifikačné a kontaktne údaje dotknutej osoby a ďalej údaje zhromaždené poskytovateľom pri plnení zmluvy.

10.4. Poskytovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby pre účely:
 • plnenia zmluvy na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES („GDPR“);
 • dodržaní právnej povinnosti poskytovateľa stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom na základe čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť poskytovateľa uchovávať účtovné a daňové doklady)
 • určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov poskytovateľa na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; a zasielanie obchodných oznámení na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencie oprávneného záujmu poskytovateľa spočívajúceho v priamom marketingu.
10.5. Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracovania. S ohľadom na vyššie uvedené:
 • k účelu podľa čl. 10.4.1. týchto podmienok budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzkov z príslušnej zmluvy uzavretej so subjektom údajov. Tým nie je dotknutá možnosť poskytovateľa tieto osobné údaje následne ďalej spracovávať (v nevyhnutnom rozsahu) k účelu podľa článku 10.4.1., 10.4.2. a/alebo 10.4.3. týchto podmienok;
 • k účelu podľa čl. 10.4.2. týchto podmienok budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti poskytovateľa;
 • k účelu podľa čl. 10.4.3. týchto podmienok budú osobné údaje spracovávané do uplynutia 4. kalendárneho roku nasledujúceho po skončení Záručnej doby, najmenej však do uplynutia 5. kalendárneho roku nasledujúceho po skončení zmluvy. V prípade zahájenia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sú riešené práva či povinnosti poskytovateľa vo vzťahu k príslušnej dotknutej osobe, neskončí doba spracovania osobných údajov k účelu podľa čl. 10.4.1. týchto podmienok pred skončením takého konania;
 • k účelu zasielania obchodných oznámení podľa čl. 10.4.3. týchto podmienok budú osobné údaje spracovávané do doby, kým dotknutá osoba vyjadrí svoj nesúhlas s takým spracovaním.
10.6. Najneskôr do konca kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po uplynutí doby spracovania podľa čl. 10.5. týchto podmienok budú príslušné osobné údaje, u ktorých pominul účel ich spracovania, zlikvidované (skartovaním alebo iným spôsobom, ktorý zaistí, že sa s osobnými údajmi nebudú môcť oboznámiť neoprávnené osoby) či anonymizované.

10.7. V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov majú subjekty údajov rad práv, vrátane práva požadovať od poskytovateľa prístup ku svojím osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR), ich opravu alebo výmaz (za podmienok čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), prípadne obmedzenie spracovania (za podmienok čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR), ako aj práva na prenositeľnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR).

10.8. Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú jej osobné údaje spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o zjednanie nápravy. Pokiaľ bude žiadosť dotknutej osoby uznaná oprávnenou, poskytovateľ bezodkladne odstráni závadný stav. Tým nie je dotknutá možnosť dotknutej osoby podať sťažnosť priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Právne vzťahy a podmienky v týchto obchodných podmienkach výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

11.2. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

11.3. Jazykom komunikácie medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk. Uzatvorené kúpne zmluvy sú archivované prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie sú prístupné iným osobám.

11.4. V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.

11.5. Znenie týchto obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

11.6. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak zmluvné strany si dojednávajú, že vzťah založený kúpnou zmluvou ako aj všetky prípadne spory z neho vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.

11.7. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.

11.8. Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednanie akýchkoľvek sporov medzi prevádzkovateľom a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Prevádzkovateľ odporúča kupujúcemu najskôr využiť elektronickej adresy info@slowatch.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.